Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój,Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców, nr wniosku POIR.02.03.05-12-0090/19, zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego nr 1/08/2020 zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258982

Prosimy o składanie ofert do dnia 16-09-2020 r.

Pod tym samym linkiem znajdą Państwo również wszystkie informacje dotyczące zapytania ofertowego nr 1/08/2020

Treść zapytania ofertowego

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2020

Numer ogłoszenia

1258982

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę przygotowaną w języku polskim należy złożyć pocztą elektroniczną do dnia 16.09.2020 r. do godziny 23:59:59 CET.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: office@aldeco.pl w temacie „Zapytanie ofertowe nr 1/08/2020”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@aldeco.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Wójcik – Lenort

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 602 490 049

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach zapytania planowany jest zakup maszyny sterowanej numerycznie do cięcia strumieniem wody – WATERJET – szt. 1, niezbędnej do wdrożenia nowej linii elementów wystroju wnętrz.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Modlnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy nowej lub używanej maszyny sterowanej numerycznie do cięcia strumieniem wody WATERJET

Przedmiot zamówienia

W ramach zapytania planowany jest zakup maszyny sterowanej numerycznie do cięcia strumieniem wody – WATERJET – szt. 1, niezbędnej do wdrożenia nowej linii elementów wystroju wnętrz.
Wymagane parametry techniczne:
– stół roboczy nie mniej niż:
Oś X 3800 mm
Oś Y 2000 mm
– zakres roboczy nie mniej niż:
Oś X 3700 mm
Oś Y 1700 mm
Urządzenie musi zawierać następujące elementy wymagane:
– dynamiczna głowica 5 – osiowa,
– automatyczny dozownik piasku,
– auto czujnik zderzenia,
– automatyczny pomiar odległości głowicy od materiału,
– pompa: ciśnienie robocze nie mniej niż 3800 bar (pobór mocy od 22 do 50 kW),
– urządzenie do uzdatniania wody,
– komputer klasy PC z systemem operacyjnym,
– oprogramowanie CAD/CAM,
– rok produkcji nie starszy niż 2015,
– ilość przepracowanych godzin nie więcej niż 2000 godzin,
– dynamiczny pomiar odległości głowicy od materiału podczas cięcia,
– system podnoszenia/opuszczania lustra wody z pulpitu,
– foto bariera bezpieczeństwa,
– system odzysku ścierniwa (ekologia),
– wanna nierdzewna i stół roboczy nierdzewny (kraty, fiszbiny),
– prędkość przelotowa nie mniej niż 12m/min,
– system przebijania kruchych materiałów niskim ciśnieniem,
– laser pozycjonujący,
– osłony przeciw bryzgowe.
Zamawiający wymaga, aby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dostępny był autoryzowany serwis producenta maszyny (dotyczy zarówno maszyny nowej, jak i używanej).
W przypadku oferty obejmującej dostawę używanego urządzenia, powinno być ono wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2015 r., a ilość przepracowanych godzin urządzenia – mniejsza niż 2000 godz.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego): od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem, że zgodnie z pkt XIV niniejszego Zapytania ofertowego termin realizacji umowy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i może ulec skróceniu zgodnie z ofertą Oferenta.
2. Terminem początkowym jest data podpisania umowy, a terminem końcowym jest data dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Z przekazania przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

opisane w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

opisane w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

opisane w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opisane w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opisane w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

opisane w zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy

opisane w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

opisane w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

nie przewidziano

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena oraz termin dostawy
• Cena: 0 – 70 pkt,
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj.:
C = Cmin. / Coof x 70 pkt
1. Cenę oferty należy określić cyfrowo i słownie w PLN/EUR, w wartości brutto – z podatkiem od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty Oferenta zagranicznego niezobowiązanego do zapłaty w Polsce podatku VAT z tytułu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postepowania – w celu zapewnienia możliwości porównania cen oferowanych przez dostawców krajowych z cenami dostawców zagranicznych – porównaniu cen, podlegać będzie kwota netto (wynagrodzenie z tytułu wykonania całego zamówienia netto bez podatku VAT).
3. Zamawiający informuje, że do ewentualnych przeliczeń zastosuje średni kurs NBP złotego w stosunku do euro, zgodnie z datą widniejącą na formularzu ofertowym.
4. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza „Oferta” – do zapytania ofertowego.
5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez Oferenta podczas realizacji zamówienia.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
8. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
Oferent może uzyskać maksymalnie 70 pkt
• Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 0 – 30 pkt,
1. Oferent oferuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 31.12.2020 – 0 pkt
2. Oferent oferuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2020 – 15 pkt
3. Oferent oferuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2020 – 30 pkt
Oferent może uzyskać maksymalnie 30 pkt

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:
a) jej niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
b) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ALEKSANDRA WÓJCIK-LENORT FPHU ALDECO

Adres

Ulubiona 19

32-085 Modlnica

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

+48602490049

NIP

7361428651

Tytuł projektu

Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu.

Numer projektu

POIR.02.03.05-12-0090/19-00