Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój,Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców, nr wniosku POIR.02.03.05-12-0090/19, zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego nr 1/03/21 zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40928

Prosimy o składanie ofert do: 2021-05-05 12:00:00

Pod tym samym linkiem znajdą Państwo również wszystkie informacje dotyczące zapytania ofertowego nr 1/03/21

Treść zapytania ofertowego

Informacje o ogłoszeniu

Numer
2021-19595-40928
Id
40928

Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-12-0090/19 – „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu.”

Tytuł
1/03/21

Zamówienia uzupełniające
brak

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje m.in:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
c) przesunięcie końcowego terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (np. wynikających ze zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań oraz usług po wcześniejszym zatwierdzeniu tychże zmian przez PARP);
d) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno – ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Dostawcą dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-03-31
1. zapytanie ofertowe Pobierz
2. formularz oferty Pobierz

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-31

Termin składania ofert
2021-05-05 12:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Aleksandra Wójcik-Lenort FPHU ALDECO
ul. Ulubiona 19
32-085 Modlnica
NIP: 7361428651

Osoby do kontaktu
Aleksandra Wójcik – Lenort
tel.: 602 490 049
e-mail: office@aldeco.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1
dostawa nowej maszyny centrum obróbcze CNC 5 osiowe do obrób

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ

Dostawa
Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowej maszyny sterowanej numerycznie CENTRUM OBRÓBCZE CNC 5 OSIOWE do obróbki wielkoformatowych płyt ceramicznych– szt. 1, niezbędnej do wdrożenia nowej linii elementów wystroju wnętrz zgodnej z parametrami podanymi w zapytaniu ofertowym.

Okres gwarancji
co najmniej 24 miesiące

Kody CPV
42612000-9 Centra obróbkowe

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Wielka Wieś
Miejscowość
Modlnica

Harmonogram
Etap 1

Początek realizacji
2021-04-01

Koniec realizacji
2021-09-10

Opis

dostawa nowej maszyny centrum obróbcze CNC 5 osiowe do obróbki wielkoformatowych płyt ceramicznych

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami:
Załącznik nr 1 – opis oferty.
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku przesłanek dot. wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5 – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Załącznik nr 6 – formularz serwisowy.
Załącznik nr 7 – formularz warunki przyłączenia.
Załącznik nr 8 – wykaz wykonanych zamówień, których przedmiot odpowiadał swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zapytania ofertowego, tj. dostawy wraz z uruchomieniem centrum obróbczego CNC 5 osiowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:
a) jej niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
b) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przynajmniej 5 zamówień na terytorium Unii Europejskiej, których przedmiot odpowiadał swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zapytania ofertowego, tj. dostawy wraz z uruchomieniem centrum obróbczego CNC 5 osiowego. Na żądanie Zamawiającego Oferent będzie zobowiązany, w terminie 3 dni, do przedłożenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych zamówień
(dowodami mogą być referencje, protokoły odbioru lub oświadczenie Oferenta, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać referencji lub protokołów odbioru).

Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena: 0 – 80 pkt,
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej oferowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj.:
C = (Cmin. / Coof) x 100 x 80 %

1.Cenę oferty należy określić cyfrowo i słownie w PLN/EUR, w wartości brutto – z podatkiem od towarów i usług

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Jakość serwisu: 0 – 20 pkt.
Kryterium Jakość serwisu (S) będzie oceniane w wyniku porównania oferowanej najkrótszej reakcji serwisowej (Smin) z reakcją wskazaną w ocenianej ofercie (Soof), tj.:
S = (Smin. / Soof) x 100 x 20 %
W kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 20 pkt

Status ogłoszenia

Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa podmiotu: Mekanika Sp. z o.o
Miejscowość: Gorlice
Cena: 858391,05 PLN