Fundusze Europejskie, Inteligentny Rozwój,Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców, nr wniosku POIR.02.03.05-12-0090/19, zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego nr 1/05/2020 zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244795#

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244795

Prosimy o składanie ofert do dnia 15.05.2020 r.

Pod tym samym linkiem znajdą Państwo również wszystkie informacje dotyczące zapytania ofertowego nr 1/05/2020

Treść zapytania ofertowego

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 15-05-2020

Numer ogłoszenia
1244795

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną do dnia 15.05.2020 r. do godziny 23:59:59 CET w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: office@aldeco.pl w temacie „Zapytanie ofertowe nr 1/05/20”

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz oferty wraz z 7 załącznikami (wzór w dokumentacji)
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
office@aldeco.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aleksandra Wójcik – Lenort
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602 490 049

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki, któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Modlnica

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usługi przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki, któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz

Przedmiot zamówienia
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz. Nowy projekt wzorniczy oraz wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz pozwoli na poprawę atrakcyjności wzorniczej, współpracę z projektantami i rozszerzenie oferty budując wizerunek firmy podążającej za trendami i dobrze rozumiejącej potrzeby swoich klientów. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowej oferty produktowej, dzięki której nastąpi wzrost konkurencyjności i efektywności ekonomicznej wnioskodawcy.

Na podstawie raportu audytu wraz z rekomendacją strategii działań w zakresie wzornictwa są do wykonania następujące działania:

I. Synteza i analiza.
II. Konceptualizacja
III Walidacja koncepcji.
IV Projekt podstawowy (założenia prototypów)
V Projekt wykonawczy (budowa prototypu)
VI Testowanie prototypu
VII Doskonalenie i dokumentowanie

więcej informacji w zapytaniu ofertowym

Kod CPV
79400000-8

Nazwa kodu CPV
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do 30.09.2020r.

Załączniki
formularz oferty
zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
opisane w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie
opisane w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny
opisane w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
opisane w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
opisane w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki
opisane w zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy
opisane w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
opisane w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające
nie przewidziano

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena, termin płatności faktur

• Cena 0 – 70 pkt,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:

C = Cmin. / Coof. x 70 pkt

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 70 pkt.
• Termin płatności faktur 0 – 30 pkt,

a) Wykonawca deklaruje płatność za fakturę w terminie od 7 do 14 dni od dnia – 10 pkt.
b) Wykonawca deklaruje płatność za fakturę w terminie od 15 do 21 dni – 20 pkt.
c) Wykonawca deklaruje płatność za fakturę w terminie 30 dni – 30 pkt.

Oferent może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
ALEKSANDRA WÓJCIK-LENORT FPHU ALDECO

Adres
Ulubiona 19, 32-085 Modlnica , małopolskie , krakowski

Numer telefonu : +48602490049
NIP  7361428651

Tytuł projektu
Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu.

Numer projektu
POIR.02.03.05-12-0090/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Design and Business Sp. z o. o., ul. Majkowskiego 30/1, 81-717 Sopot, 14.05.2020 r. godz. 14.30, 461 100 zł netto